Vyhľadávanie
V ponuke je 30 nehnuteľností.

Všeobecné obchodné podmienky

ReNoMs.r.o., so sídlom Narcisová 1945/4, 927 01 Šaľa, IČO: 46 014 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd: Sro, Číslo vložky: 26963/T

Znenie účinné ku 22.12.2017

 1. Spoločnosť ReNoMs.r.o., so sídlom Narcisová 1945/4, 927 01 Šaľa, IČO: 46 014 179, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Odd: Sro, Číslo vložky: 26963/T (ďalej len „ReNoMs.r.o.“), je realitná kancelária t.j. subjekt podnikajúci v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností – realitná činnosť.
 2. VOP ReNoMs.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientami ReNoMs.r.o. a tretími osobami (záujemcami) a platia pre všetky záväzkové vzťahy, pokiaľ nie sú konkrétnou zmluvou výslovne zmenené alebo vylúčené. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorej realitná kancelária ReNoMs.r.o. poskytuje realitné služby na základe písomnej zmluvy o sprostredkovaní.
 3. Účelom VOP je upraviť vzájomné práva a povinnosti medzi osobami uvedenými v ods.2, spôsob vykonávania realitných služieb, ukončenie zmluvného vzťahu a stanovenie zodpovednosti za porušenie zmluvných vzťahov.
 4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka respektíve Obchodného zákonníka v platnom znení (podľa toho či je účastníkom zmluvy spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt).
 5. ReNoMs.r.o. predkladá svojim klientom a tretím osobám (záujemcom) typové návrhy zmlúv, ktorých zmeny je možné vykonať po súhlase zmluvných strán.
 6. Sprostredkovanie kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností vykonáva ReNoMs.r.o. pre svojich klientov na základe exkluzívnych (výhradných) zmlúv ak nie je v konkrétnej zmluvy o sprostredkovaní kúpy/predaja/nájmu nehnuteľností dohodnuté inak.
 7. Po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného exkluzívnou (výhradnou) zmluvou sa klient zaväzuje, že nebude priamo alebo nepriamo kontaktovať tretie osoby za účelom rokovania o uzavretí akejkoľvek zmluvy vedúcej k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti v prospech ktorejkoľvek tretej osoby, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti; neuzavrie s tretími osobami, s ktorými mu ReNoMs.r.o. navrhovala uzavretie zmluvy, ani s akýmikoľvek inými tretími osobami zmluvu vedúcu k prevodu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, resp. nájmu/podnájmu predmetnej nehnuteľnosti, bez sprostredkovateľskej činnosti ReNoMs.r.o., ani nebude vyvíjať žiadne kroky, ktoré by viedli k uzatvoreniu takejto zmluvy bez sprostredkovateľskej činnosti ReNoMs.r.o.; neuzavrie sprostredkovateľskú alebo obdobnú zmluvu s inou fyzickou alebo právnickou osobou.
 8. Klient sa zaväzuje zaplatiť ReNoMs.r.o.zmluvnú pokutu vo výške 100% dojednanej odmeny, pokiaľ poruší niektorý zo svojich záväzkov uvedených v bode 7 alebo pokiaľ uvedie nepravdivú informáciu
 9. Minimálny rozsah služieb ReNoMs.r.o.pri exkluzívnej (výhradnej) zmluve je: prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomného; inzercia na web stránke www.renom.sk; vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahŕňajúcej umiestnenie plachty; zaistenie výpisu z katastra nehnuteľností a katastrálnej mapy; zaistenie prehliadok nehnuteľnosti so záujemcami; uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu; zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, ktoré sú nevyhnutné k uzatvoreniu zmluvy o notárskej úschove, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej/nájomnej a kúpnej/nájomnej zmluvy; zaistenie úhrady; príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o budúcej kúpnej/nájomnej zmluve, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad); organizácia podpisu zmluvnej dokumentácie vrátane zabezpečenia overenia podpisov; podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti; odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.
 10. Pokiaľ bola zmluva o poskytovaní realitných služieb uzatvorená mimo prevádzkových priestorov ReNoMs.r.o., klient/ záujemca v právnom režime spotrebiteľa má právo od tejto zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od jej uzatvorenia na základe priloženého formulára.
 11. Klient v právnom režime spotrebiteľa vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že podpisom žiadosti o zahrnutie nehnuteľnosti do ponuky ReNoMs.r.o. stráca právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10 po úplnom poskytnutí služby.
 12. Za poskytovanie realitných služieb náleží ReNoMs.r.o.odmena (provízia). Odmena môže byť dojednaná v zmluve ako paušálna, percentom z predajnej/kúpnej ceny alebo ako rozdiel medzi predajnou cenou a cenou požadovanou klientom. Ak je ReNoMs.r.o. platcom DPH, k odmene sa pripočíta DPH podľa platných právnych predpisov.
 13. Nárok na odmenu vzniká ReNoMs.r.o. okamihom uzatvorenia sprostredkúvanej zmluvy medzi klientom a treťou stranou (záujemcom), uzatvorenie ktorej je predmetom zmluvy, uzatvorenej medzi klientom a ReNoMs.r.o.. Nárok na odmenu vznikne aj za predpokladu, že k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo po skončení platnosti zmluvy uzatvorenej medzi klientom a ReNoMs.r.o., ak k uzatvoreniu sprostredkúvanej zmluvy, došlo v priamej súvislosti s činnosťou ReNoMs.r.o..
 14. Klient dáva výslovný súhlas ReNoMs.r.o. k prevzatiu blokovacieho depozitu na úhradu kúpnej ceny od tretej osoby (záujemcu). Pre účely zloženia blokovacieho depozitu máReNoMs.r.o. povinnosť viesť samostatný bankový účet, oddelene od účtu určeného pre bežnú prevádzku ReNoMs.r.o.. Klient výslovne súhlasí a  oprávňuje ReNoMs.r.o., aby si odmenu započítala vo svoj prospech z blokovacieho depozitu, ktorý zložila na jej účet za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy tretia osoba (záujemca).
 15. ReNoMs.r.o.nezodpovedá klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb (záujemcov), z uzavretých zmluvných vzťahov.
 16. ReNoMs.r.o. je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytli klienti alebo tretie osoby (záujemcovia), a ktoré poskytuje tretím osobám (záujemcom). V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za škodu, ktorá bola nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od klientov, resp. od tretích osôb (záujemcov) spôsobená.
 17. ReNoMs.r.o. nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal či uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.
 18. Klient si je vedomý toho, že ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom budovy (povinnosť sa týka celej budovy ako napr. rodinného domu alebo samostatnej časti budovy, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát) sa musí v inzeráte uviesť aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. Klient si je taktiež vedomý toho, že ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti je povinný mať energetický certifikát. V prípade porušenia povinností uvedených v tomto bode, klient zodpovedá ReNoMs.r.o. za škodu spôsobenú uložením pokuty Štátnou energetickou inšpekciou alebo iným príslušným štátnym orgánom.
 19. Klient môže uplatniť svoje výhrady, nespokojnosť, pochybnosti alebo iné pripomienky k činnosti ReNoMs.r.o. (ďalej len „reklamácie“) priamo v sídle spoločnosti alebo elektronickou formou. Formulár Reklamačného protokolu, ako aj Reklamačný poriadok je v elektronickej podobe k dispozícii webovom sídle spoločnosti ReNoMs.r.o. www.renom.sk. . O výsledku reklamačného konania bude klient písomne informovaný.
 20. Klient/záujemca v režime spotrebiteľa bol pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní realitnej služby poučený v zmysle ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka o tom, že ak ide o vadu poskytovanej služby ReNoMs.r.o., ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. ReNoMs.r.o. je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Klient môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie inej realitnej služby, ak tým ReNoMs.r.o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na dojednanú odmenu alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť realitná služba poskytnutá, má klient právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú klientovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však klientovi nebola pre väčší počet vád realitná služba doposiaľ poskytnutá. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má klient právo na primeranú zľavu z odmeny za realitnú službu.
 21. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku klienta je ReNoMs.r.o. oprávnená fakturovať klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päťstotín percenta) z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do jej úplného zaplatenia.
 22. Prevádzkovateľom informačného systému je ReNoMs.r.o. a účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmlúv súvisiacich s realitnou činnosťou. Osobné údaje dotknutých osôb nie sú sprístupňované tretím osobám, okrem prípadov plnenia si zákonných a zmluvných povinností ReNoMs.r.o.. Klient berie na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve o poskytovaní realitných služieb sú spracované v súlade so zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 23. Klient nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti (alebo aj pohľadávky) vyplývajúce z uzatvorených obchodných prípadov na tretie osoby bez súhlasu ReNoMs.r.o..
 24. Pokiaľ je v ustanoveniach zmluvy alebo týchto VP uvedené, že „ReNoMs.r.o. zabezpečí“, myslí sa tým, že zariadi záležitosť na náklady klienta/záujemcu.
 25. Každá aktualizácia alebo zmena VOP ReNoMs.r.o. bude zverejnená po jej doplnení na webovom sídle ReNoMs.r.o. www.renom.sk
 26. V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie VOP stane neplatným, neúčinným alebo nevymáhateľným, takéto neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia VOP. ReNoMs.r.o. v tomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vymáhateľným ustanovením.